Πρόγραμμα αποκατάστασης
Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων

Στο κέντρο Κτησίας αποκατάσταση, παρέχουμε στους ασθενείς ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα
αποκατάστασης βασισμένο στο πανεπιστημιακό πρόγραμμα του UCLH του Λονδίνου στο οποίο ο
ασθενής αξιολογείται από τη διεπιστημονική ομάδα και σύμφωνα με τις ανάγκες του εντάσσεται σε
πρόγραμμα αποκατάστασης που περιλαμβάνει:

 • Ολοκληρωμένο πρόγραμμα θεραπειών. Σύμφωνα με το οποίο ο ασθενής παρακολουθεί ένα
  εντατικό και εξατομικευμένο πρόγραμμα θεραπειών, αποτελούμενο καθημερινά, από
  Φυσικοθεραπεία, Λογοθεραπεία,  Εργοθεραπεία.
 •  Κατ’ οίκων Φυσικοθεραπεία- Λογοθεραπεία- Εργοθεραπεία
  για τους ασθενείς που αντιμετωπίζουν δυσκολία στη μετακίνηση λόγω κινητικών
  προβλημάτων.
 •  Πρόγραμμα αυτόνομης διαβίωσης.

Η ομάδα θεραπευτών του Κτησίας Aποκατάσταση πραγματοποιεί κατ’ οίκoν αξιολόγηση στον
ασθενή με Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο ώστε να συμβάλει στη διαμόρφωση των
κατάλληλων συνθηκών με σκοπό να ενισχυθεί η αποτελεσματικότερη επικοινωνία και η
αυτόνομη διαβίωση του ασθενή στον προσωπικό του χώρο.

Φυσικοθεραπεία

Οι Φυσικοθεραπευτές αναλαμβάνουν την αξιολόγηση της συνολικής κινητικότητας, βάδισης, ισορροπίας,
στάσης, αισθητικότητας, εύρους κίνησης και δύναμης του ασθενή. Μπορούν επίσης να εκτελεστούν ειδικές
τυποποιημένες δοκιμές για την περαιτέρω ανάλυση της ισορροπίας σας και για τον προσδιορισμό του
κινδύνου πτώσης. Ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα σχεδιάζεται έτσι ώστε να διατηρηθεί ή να αυξηθεί η
ευκαμψία, η δύναμη, να βελτιωθεί η στάση του σώματος, το βάδισμα και η ισορροπία.

Λογοθεραπεία

Οι Λογοθεραπευτές αναλαμβάνουν την αξιολόγηση και θεραπεία των διαταραχών του προφορικού
και γραπτού λόγου, όπως επίσης και την αντιμετώπιση των διαταραχών σίτισης και κατάποσης.
Βασισμένοι στην κλινική αξιολόγηση προτείνουν στους φροντιστές αποδοτικότερους τρόπους επικοινωνίας
όπως επίσης και τον ασφαλέστερο τρόπο σίτισης του ασθενή με στόχο την αποφυγή των εισροφήσεων.

Εργοθεραπεία

Οι Εργοθεραπευτές αναλαμβάνουν την αξιολόγηση και θεραπεία του άνω άκρου και ασχολούνται
ιδιαίτερα με τη λεπτή κινητικότητα. Επίσης, αναλαμβάνουν την ολοκληρωμένη αξιολόγηση στον χώρο του
σπιτιού όπου παρακολουθούν τις καθημερινές δραστηριότητες του θεραπευόμενου, βοηθούν στην επιλογή
του κατάλληλου εξοπλισμού και προτείνουν ειδικά βοηθήματα και αλλαγές στο χώρο του ασθενή βασισμένες
στις συγκεκριμένες ικανότητες και ανάγκες του.